ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง  (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน และ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

<<<<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ>>>>

***หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ 22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 98 ปี โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)