โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) เปิดรับสมัครจองที่เรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครชั้น อนุบาล 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 053-311705 , 062-1589838
***ให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครจองที่เรียนอย่างละ 2 ชุด (ยกเว้นหนังสือรับรอง 1 ชุด)***