วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมหัวหน้างานจัดประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์