วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน และคณะครู เข้าร่วมการอบรมโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน สมาคมครูสันป่าตอง โดยมีนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่