วันที่ 15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนพ่อแม่ (สื่อสารสร้างสุข)” ร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดย ผอ.สมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมทองจำนงค์ อาคารสุวรรณราษฎร์ 98