วันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จัดอบรมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาบุคคลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในโครงการบริหารและจัดการของสถานศึกษา ให้แก่คณะครูภายในโรงเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)