รอง ผอ.โรงเรียน

นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
นางสาวบุญสิตา คำมา

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

นางสาววารุณี ธินวล

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)