ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนนี้เดิมเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ ชื่อโรงเรียนบ้านแมวิทยาคาร ตั้งอยู่บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอบ้านแม (เดิม) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463 สามเณรถา  ปินตาคำ  เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาที่ว่าการอำเภอโยกย้ายมาตั้งอยู่ติดถนนหลวงสายเชียงใหม่–ฮอด เขตหมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า โรงเรียนถึงย้ายตามมาด้วย และได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงบประมาณจัดซื้อที่ดินจากราษฎรก่อสร้างอาคารเรียนแบบเรือนไม้ 2 ชั้น  6  ห้องเรียน มี ร.บ.จันทร์ สิทธิประณีต เป็นครูใหญ่ ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยมีมหาอำมาตย์โทพระยากัลยานุวัฒน์วิสิทธิ  สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ  เป็นผู้ทำพิธีเปิด

ในปี พ.ศ. 2495 เกิดพายุใหญ่พัดหอประชุม ซึ่งเป็นที่เรียนจนใช้การไม่ได้ ต้องอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน พระครูภาวนานุกุล (สุวรรณ สุวรรณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดร้องสร้านและอดีต เจ้าคณะตำบลยุหว่า ร่วมกับราษฎรได้บริจาคเงินสมทบกับทางราชการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แบบ ป1ก. รูปตัวแอล  (L) มีนายทอง กิตติศรี เป็นครูใหญ่ นายประเสริฐ กาญจนดุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดอาคาร  เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2501

ในปี พ.ศ. 2501  นี้ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์  วิทยาคาร)  มีนายสุริยน ไชยวัณณ์  เป็นครูใหญ่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดสร้างหอประชุมขนาด  8×27  เมตร และจัดพิธีฉลองหอประชุม  เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2509 โดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธี

โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ยกฐานะเป็นโรงเรียนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีนายทอง  สุอินต๊ะ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก และ  ผ่านเกณฑ์ ก.ค. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9  เมื่อวันที่ 20  กันยายน พ.ศ. 2542 และวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2542 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีดร.จำนงค์  อภิญดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และผ่านเกณฑ์ ก.ค. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9  เมื่อวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2558 และวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2 ปัจจุบันมี  นายสมัคร  มูลประการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

จากสภาพบริบทที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง  และอยู่ใกล้กับวัดร้องสร้าน ท่านพระครูพัฒนาภิวัฒน์  (หลวงพ่ออุ่นเรือน  จิตฺตปาโล) อดีตเจ้าอาวาสซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อปี  พ.ศ. 2549 ได้ให้การสนับสนุนและเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด  ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง  ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง  เป็นที่ชื่นชม นิยมยกย่อง  ศรัทธา  และให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพด้านการจัดการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับ WORLD CLASS  ต่อไป